Traditional Stone Mandir

BAPS Inaugurates Traditional Stone Mandir in Robbinsville, NJ
00. Mandir Artisans sculpting01 Artisans sculpting02 : mm14, Seva Mandir Carving01
Mandir Carving02 Mandir Carving04 : mm14, Mandir Moods Mandir Carving06 Mandir Carving07
Mandir Carving09 : mm14, Mandir Moods Mandir Carving13 : mm14, Mandir Moods Mandir Exterior01 Mandir Exterior02 : Mandir Moods, MM14
Mandir Exterior03 : MM14 Newly consecrated murti of Bhagwan Swaminarayan and Gunatitanand Swami Pramukh Swami Maharaj after the Murti Pratishtha Vidhi Pramukh Swami Maharaj doing the Murti Pratishtha Vidhi (1)
Pramukh Swami Maharaj in Mandir01 Pramukh Swami Maharaj in Mandir02 Shobha Yatra01 : MM14, Shobha Yatra Shobha Yatra02
Shobha Yatra03 : MM14, Shobha Yatra Shobha Yatra04 : MM14, Shobha Yatra Volunteer Serving01 Volunteer Serving02
Volunteer Serving03 : mm14, Seva Volunteer Serving08 : mm14, Seva Volunteer Serving09 : Seva Yagna01 : mm14, yagna
Yagna02 Yagna05