Gandhi Sardar Jayanti 2014

Gandhi Sardar Jayanti 2014
Deep Pragatya - L to R - Nikhil Trivedi,Umaben Shah, Gopi Udeshi, Shashikant Patel, Purnima Desai, Ushaben Shah Gandhi Sardar Jayanti 2014 Gopi Udeshi  with Bapu and Sardar Gopi Udeshi with Bapu and Sardar
L TO R - Indubhai Patel, Hasmukh Shah,Bhagubhai Patel, Bharat Patel,Labhubhai Upadhyaya, Gopi Udeshi, Shashikant Patel, Kantibhai Patel, Nikhil Th Nikhil Trivedi with Bapuand Sardar Purnimaben Desai Usha Shah